ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ในส่วนของงานก่อสร้างของกรมชลประทานนั้น ทรงมีพระราชดำริให้นำนักเรียนในพื้นที่มาเรียนรู้นับตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ ทั้งด้านฟิสิกซ์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ มาใช้จริง และควรจัดให้นักเรียนได้ไปดูงานโครงการพระราชดำริ เช่น โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแม่จัน ซึ่งมีเครื่องมือเครื่องจักราจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ยิ่งขึ้น

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

curve