ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้ปรับปรุง พระตำหนัก และอาคารต่างๆ ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี โดยให้ใช้วัสดุที่คงทนต่อสภาพอากาศและให้คงรูปแบบของสถาปัตยกรรมเดิมไว้ ซึ่งสำนักงาน กปร. จะได้มีการประสานงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงต่อไป

สถานที่

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

curve