ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชลประทานเบื้องต้น แก่นักเรียน รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการชลประทาน โดยเฉพาะการส่งน้ำในแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ได้ฝึกปฏิบัติด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

curve