ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ชุมพร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

เนื่องจากยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรบ้านคลองกลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จึงควรพิจารณาดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำของอาคารอัดน้ำคลองกลางเพิ่มเติม โดยการขยายต่อท่อให้ยาวขึ้นอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้จำนวน 450 ไร่ ราษฎรประมาณ 300 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ตามคำกราบบังคมทูลของนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

curve