ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556

พระราชดำริ

ให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนในเรื่องความรู้ด้านช่างทางการเกษตร โดยให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา มาทำการสอนที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ได้มีความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

curve