ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด กาญจนบุรี วันที่ 02 ธันวาคม 2556

พระราชดำริ

การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านหินตั้งสาขาบ้านทิไล่ป้า ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับครูและการเรียนการสอนเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และสำหรับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะช่วยดูแลเรื่องแปลงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ระบบน้ำสนับสนุน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า หมู่ที่ 5 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

curve