ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ลพบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2556

พระราชดำริ

ให้ทำเป็นถนนปูนขนาดเล็กเหมือนถนนเข้าวัดบ้านคลอง จะได้สะดวกในการขนส่งเมล็ดชาน้ำมัน

 

สถานที่

แปลงผลิตข้าวพันธุ์พระราชทานของ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

curve