ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด กาญจนบุรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

พระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สระเก็บน้ำในบริเวณโรงเรียนควรมีการเลี้ยงปลาเพิ่ม หากน้ำลึกควรพิจารณาเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่นักเรียน และ ให้พิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียน เพื่อให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี ปรับปรุงสระเลี้ยงปลาของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าปัจจุบัน และให้พิจารณาป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณอาคารของโรงเรียนที่ก่อสร้างแห่งใหม่

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร บ้านอีปู่ หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

curve