ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด กาญจนบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

พระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ปรับปรุงสระเก็บน้ำให้เก็บน้ำได้ ตลอดจนก่อสร้างถังพักน้ำเพื่อสำรองน้ำที่สูบไว้ใช้ในโรงเรียนตามความเหมาะสม

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

curve