ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 24 กันยายน 2556

พระราชดำริ

ควรให้ราษฎรเข้ามาช่วยดูแลรักษาป่าไม้ โดยกรมป่าไม้จ้างให้ราษฎรคอยช่วยดูแลรักษาป่า ราษฎรก็จะไม่ไปบุกรุกทำลายป่า

สถานที่

โครงการสาธิตการปรับปรุงดินอินทรีย์เพื่อปลูกปาล์มสาคู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve