ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 02 พฤษภาคม 2556

พระราชดำริ

ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนให้สามารถดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้การผลิตอาหารของนักเรียนยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ราษฎรก็จะได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำด้วย  และมีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า จะสร้างได้เมื่อไร

 

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

curve