ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด กาญจนบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนและราษฎร พร้อมทั้งปรับปรุงอ่างห้วยสมอ ซึ่งสร้างเมื่อปี 2544 ปัจจุบันมีสภาพชำรุด รวมทั้งขุดลอกห้วยบ้องตี้และพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็กและระบบท่อส่งน้ำมาที่โรงเรียน

    

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี บ้านลำสมอ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

curve