ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด จันทบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือด้วย   นอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชดำริ  ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มาดูเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รวมทั้งการฝึกอาชีพด้านการแปรรูปให้แก่เด็กนักเรียน

 

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

curve