ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด กาญจนบุรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

พระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้เร่งรัดปรับปรุงฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเรดาร์

 

 

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ หมู่ที่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

curve