ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ลพบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2556

พระราชดำริ

          ในการคิดกำไรสุทธิให้นำต้นทุน อาทิ ค่าน้ำมัน  ค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าแรงงานและค่าแรงของตนเองมาคิดด้วย เพื่อจะได้ทราบรายได้ที่แท้จริงในการผลิต ถ้าไม่เป็นธรรมก็เพิ่มราคาได้

สถานที่

วัดบ้านคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

curve