ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ลพบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2556

พระราชดำริ

        ปัจจุบันราษฎรปลูกข้าวเร็วขึ้นเพราะกลัวน้ำท่วม ขอให้กรมชลประทานพิจาณาบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับเวลาการเพาะปลูกของราษฎร ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนไปแล้ว

สถานที่

แปลงผลิตข้าวพันธุ์พระราชทานของนางสาวสีดา นรสิงห์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

curve