ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 24 กันยายน 2556

พระราชดำริ

          เมื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานการปลูกพืชผักสวนครัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แล้ว นักเรียนสามารถไปดำเนินการในพื้นที่ของโรงเรียนได้  ก็ควรส่งเสริมขยายผลให้นักเรียนไปทำในพื้นที่ที่บ้านของตนเองด้วย รวมทั้ง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนสามารถทำได้แล้ว ก็ต้องส่งเสริมให้นักเรียนไปทำที่บ้านให้ต่อเนื่องต่อไป

         การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชต้องให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกของเกษตรกรจำเป็นต้องมีการคัดเลือกตรวจสอบคุณภาพ อาทิ ค่าความงอก เนื่องจากคุณภาพไม่ได้ดีเสมอไป ดังนั้น จึงควรมีการสอนหรือให้ความรู้แก่เกษตรกร สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีความสมบูรณ์ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อบริโภค

 

สถานที่

แปลงโครงการพืชสวนครัวประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve