ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตราด วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

พระราชดำริ

           เมื่อปี พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า ยังไม่มีตำราเรื่องชลประทานให้เด็กเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเรื่องการอนุรักษ์เลย

           ให้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น   รวมทั้งจัดการอบรมให้ครูด้วย และมีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า   ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและชาวบ้านด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

curve