ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 24 กันยายน 2556

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานนำความรู้จากการออกแบบ และติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคดังกล่าว บรรจุเป็นสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการชลประทานเบื้องต้น

 

สถานที่

แปลงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve