ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ลพบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2556

พระราชดำริ

ให้ทำการขุดลอกหนองน้ำพล และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และเลี้ยงปลาได้ 

 

สถานที่

โครงการแก้มลิงหนองสมอใส ตำบลบางคู้ และตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี

curve