ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 25 ตุลาคม 2555

พระราชดำริ

ในการนี้ นายยงยุทธ กิ่งเกตุ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานแนวทางการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ยม (ห้วยสัก) บริเวณอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานจัดทำรายละเอียดของโครงการดังกล่าว และนำความกราบบังคมทูลเพื่อประกอบพระราชวินิจฉัยโดยด่วนต่อไป

สถานที่

โรงสีข้าวพระราชทาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

curve