ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ จำนวน 12 โรงเรียน ตามที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แก่ (1) เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.1 โรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1.2 โรงเรียนบ้านหัวเขา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1.4 โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.5 โรงเรียนอัตเตาฟิกียะห์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 1.6 โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (2) เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 2.1 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 2.2 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2.3 โรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2.4 โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (3) เขตพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 3.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 3.2 โรงเรียนยะหาศิริยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve