ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ให้ศึกษาแนวทางการควบคุมไฟป่าของป่าพรุโต๊ะแดงที่สามารถควบคุมได้และไม่เกิดไฟป่า และนำไปปรับใช้ที่ป่าควนเคร็ง

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve