ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมชลประทาน ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve