ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

สำหรับข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ควรใส่ข้อมูลในส่วนของรูปถ่ายผู้ทูลเกล้าฯถวายฎีกาด้วย

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve