ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

กรมชลประทานรวบรวมเอกสารพระราชดำริและโครงการต่างๆ ลงในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน และพัฒนาให้สามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนก่อสร้างระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง รวมทั้งสามารถติดตามงบประมาณได้ด้วย ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมชลประทาน ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้ อีกทั้งการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการจึงควรใส่รายละเอียดของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน สำหรับข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นจากการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ควรใส่ข้อมูลในส่วนของรูปถ่ายผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาด้วย ให้กรมชลประทานเร่งรัดการดำเนินโครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการจัดหาน้ำให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านนาชมภู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่

สวนสาะรณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve