ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ที่พรุควรเคร็ง ป่าพรุถูกไฟไหม้ไปมาก ให้ปลูกป่าทดแทน ปลูกทั้งไม้เสม็ดและไม้ชนิดอื่นปนไปด้วย จะได้ช่วยอนุรักษ์และเพิ่มความหลากหลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ของมูลริธิชัยพัฒนา ให้รีบทำ

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve