ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัมนาเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำและคลองที่ก่อสร้างเพื่อยุทธศาสตร์ของทหารในพื้นที่จังหวัดสุนินทร์และจังหวัดสระแก้วที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve