ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินโครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการจัดหาน้ำให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านนาชมภู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve