ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 14 มกราคม 2556

พระราชดำริ

ให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนอิสลามที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ ดังนี้ ด้านแหล่งน้ำ (น้ำอุปโภคบริโภคและระบบระบายน้ำ) 1) โรงเรียนจรรยาอิสลาม ตำบลศาลบาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2) โรงเรียนนิรันดรวิทยา ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 3) โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 4) โรงเรียนอิสลามบูรพา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 5) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 6) สถาบันปอเนอะอิสลามศาสน์ ดารุสสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 7) โรงเรียนบ้านกูวิง ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้อาจพิจารณานำเครื่องกรองน้ำที่ได้จากการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มาช่วยเสริมสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ด้านการกัดเซาะตลิ่ง 1) โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2) โรงเรียนบ้านกูวิง ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ด้านเส้นทางคมนาคม 1) โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ตำบลโบะยีไร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านไฟฟ้า 1) โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2) โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 3) โรงเรียนอิสลามบูรพา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 5) สถาบันปอเนอะอิสลามศาสน์ ดารุสสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ หน่วยงาที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องสุขอานมัย โภชนาการ การจัดการแยกขยะ และการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนอิสลามดังกล่าวด้วย

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

curve