ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการ จึงควรใส่รายละเอียดของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve