ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อ่างทอง วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555

พระราชดำริ

ปัจจุบันมีน้ำจากโครงการแก้มลิงฯ แล้ว จึงควรส่งเสริมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานแก่ราษฎร

สถานที่

อุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

curve