ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อ่างทอง วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555

พระราชดำริ

พื้นที่โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ บริเวณดังกล่าวมีลมพัดแรงควรปลูกต้นยางนาเป็นแนวกำบังลม เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้ และต้นยางนามีน้ำมัน มีประโยชน์ในการใช้ทาเพื่อรักษาเนื้อไม้ ใช้ทาไม้ เครื่องจักรสานต่างๆ หรือใช้ผสมกับชันใช้ยาเรือ

สถานที่

อุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

curve