ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

กรมชลประทานควรรวบรวมเอกสารพระราชดำริและโครงการต่างๆ ลงในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน และพัฒนาให้สามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง รวมทั้งสามารถติดตามงบประมาณได้ด้วย

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve