ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 01 ตุลาคม 2555

พระราชดำริ

ให้พิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือราษฎรตามความเหมาะสมต่อไป

สถานที่

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

curve