ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด บึงกาฬ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

พระราชดำริ

การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งจำเป็นมาก ในศูนย์พัฒนาพันธุ์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ ได้ดำเนินการให้เกษตรกรได้ปลูกพันธุ์ดีและนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืชก็ดีใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม ในลักษณะ "เพื่อนช่วยเพื่อน" แต่การแจกจ่ายพันธุ์นั้นต้องทำบัญชีราษฎรให้ถูกต้องว่ามีเกษตรกรกี่ราย พื้นที่เท่าไหร่ เพื่อจะได้แจกจ่ายพันธุ์ได้เหมาะสมกับความต้องการ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

curve