ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำและคลองที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อยุทธศาสตร์ของทหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2. โรงเรียนบ้านหัวเขา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 4. โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 5. โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามมียะห์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 6. โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 7.โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 8. โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 9. โรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 10. โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 12. โรงเรียนยะหาศริยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่

สวนสาะรณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve