ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

curve