ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

การจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาสให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ให้พิจารณาในพื้นที่ตามขอบเขตที่กำหนด ตามเขตการใช้ที่ดิน ซึ่งได้แก่ เขตพัฒนา เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อาจเชิญชวนหรือจ้างราษฎรให้เข้ามาร่วมพัฒนาได้ โดยควรส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่น เช่น สาคู เสม็ด และหลุมพี ในรูปแบบสวนป่าเศรษฐกิจ เขตอนุรักษ์ เป็นสภาพป่าที่ต้องสงวนรักษาไว้ ควรปลูกป่าให้กลับสภาพเป็นป่าพรุดังเดิม เขตสงวน เป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาสภาพอย่างเข้มงวด สามารถดำเนินการได้เฉพาะการศึกษาวิจัยเท่านั้น การศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดงพบว่ามีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรและก้านการแพทย์ เห็นสมควรให้ศึกษาชนิดและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดงต่อไป

สถานที่

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

curve