ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การช่วยเหลือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้โรงเรียนทั้งในด้านการปรับสภาพดินทรายโดยใช้ปุ๋ยหมัก การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดให้เพียงพอต่อการประกอบอาหารของโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมการปลูกมะม่วงเบาภายในโรงเรียน ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ามาส่งเสริมเรื่องอาชีพให้กับผู้ปกครอง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดำเนินการที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรในขณะเดียวกันด้วย เพื่อเป็นการขยายผลให้ผู้ปกครองนำตัวอย่างไปปฏิบิตที่บ้าน เพราะนักเรียนต้องรับประทานอาหารที่บ้านวันละ 2 มื้อ ซึ่งตัวอย่างของการเป็นศูนย์เรียนรู้นี้ ที่โรงเรียนบ้านสะปอมทำได้ดี ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้กับโรงเรียนบ้านสะปอมให้มีคุณภาพน้ำเหมาะสมกับการบริโภคของโรงเรียน และให้ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองด้วย

สถานที่

โรงเรียนบ้านสะปอม หมู่ที่ 8 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

curve