ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

ให้สำนักงาน กปร. กระทรวงสาธารณสุข กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเครือข่ายโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมาะสมกับการบริโภคได้อย่างถูกสุขอนามัย นักเรียนบริเวณนี้ปัญหาน้อย โรงเรียน ตชด. ปัจจุบันนี้ขาดสารอาหารน้อยไม่เหมือนโรงเรียนของ สพฐ. โภชนาการไม่ดี ได้ประมาณค่าอาหารไปแล้วต้องทำให้ดีขึ้น ถ้าส่วนไหนมีปัญหาก็ต้องมีอย่างอื่นมาทดแทน ไม่ได้โปรตีนก็ต้องได้ประเภทอื่น

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

curve