ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

สรุปปความว่าพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง โดยการก่อสร้างฝายน้ำว้า (ห้วยดู) พร้อมระบบส่งน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรใช้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และพระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการสัญจรต่อไป

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 หมู่ที่ 2 บ้านสะไล ตำบลบ่อเกลือ เหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

curve