ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ให้ศึกษาแนวทางควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงที่สามารถควบคุมได้และไม่เกิดไฟป่า และนำไปปรับใช้ที่ป่าพรุควนเคร็ง ควรปลูกไม้เสม็ดและไม้อื่นๆ เพิ่มเติม ในเขตพรุควนเคร็งที่เกิดไฟไหม้

สถานที่

สวนสาะรณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve