ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สระแก้ว วันที่ 21 สิงหาคม 2555

พระราชดำริ

ให้ไปสำรวจโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนใดที่ยังขาดแคลนห้องน้ำ จะได้ไปดำเนินการให้

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 จังหวัดสระแก้ว

curve