ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 25 กันยายน 2555

พระราชดำริ

ขอให้สนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน ตามที่กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2556

สถานที่

เรือนรับรองที่ประทับ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คลองหอยโข่ง บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

curve