ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

พบข้อมูลว่านักเรียนที่สอบได้คะแนนสูง จะมีช่วงคะแนนที่ห่างจากช่วงคะแนนอื่นมาก ควรหาข้อมูลว่ามีนักเรียนประเภทนี้กี่คน และมีวิธีการเช่นใดที่ทำให้สอบได้คะแนนสูง เพื่อให้เด็กเหล่านี้เข้ามาแนะนำและช่วยเหลือเด็กอื่นๆ ที่ได้คะแนนน้อยกว่า

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

curve