ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

ให้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต่างๆ ให้มีความครบถ้วนตรงกับการปฏิบัติจริงในโรงเรียน

สถานที่

ป่าพรุจำลอง ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve