ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

ระหว่างช่วงปิดภาคเรียนให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับชาวบ้านวางแผนร่วมกันในการเพาะปลูกพืชอาหาร เพื่อรองรับการขาดแคลนอาหารของเด็กนักเรียน และให้ความช่วยเหลือด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในด้านต่างๆ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการแกะแบบของผลิตภัณฑ์เตยหนามให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านพงยือติ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยงที่ผลิตบาติกแล้วมีตำหนิ ไม่สามารถนำส่งตลาดได้ ให้กลุ่มนำมาแปรรูปเป็นสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กระเป๋าเงิน และผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 4 แห่ง ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยง จังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และระบบประปามีแรงดันต่ำ โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยปัจจุบันใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียง โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามมียะห์ อำเภอศีสาคร จังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตรของโรงเรียน เนื่องจากเครื่องสูบน้ำของโรงเรียนมีปัญหา ดารุลฮิกมะห์ ตำบลกาลิชา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของโรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่

โรงเรียนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve