ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

ให้สำนักงาน กปร. กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการขุดลอกคลองหมอคง คลองป่าเร็ด และปรับปรุงฝายคลองปลักหนูให้สามารถระบายน้ำลงสู่คลองนาทวีได้เร็วขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ สำหรับเรื่องที่ดินที่ยังติดปัญหาอยู่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งราษฎรทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วย คนที่ได้รับประโยชน์ก็ต้องเห็นใจคนที่เสียประโยชน์ ต้องอนเคราะห์ซึ่งกันและกัน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

curve