ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด บึงกาฬ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

พระราชดำริ

การให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เห็นปัญหาและแนวทาง (แก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน ก็จะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

curve